EDISA DEMIĆ

Portfolio

 
Edisa Demić
Aktivistica

Edisa Demić,  dugogodišnja aktivistica, zanimanje profesorica pedagoge i magistrica  sociolog.

Radno iskustvo počinje u nevladinom sektoru 2005. godine u kojem djeluje i danas.  

Od 2005 godine učestvuje  u mnogobrojnim projekata koji su realizirani na području BIH i šire koje su fokusirane na borbu protiv kršenja ljudskih prava, trgovine ljudima,  zaštite djeci od zlostavljanja, nasilja nad ženama i ravnopravnosti spolova.  Kao aktivistica sa petnaestogodišnjim  radnim iskustvom  realizirala je impozantan broj  radionica, predavanja  i to za više desetina hiljada učenika  osnovnih i srednjih  škola kao i roditelje i prosvjetne radnike  širom BIH.  Kaže da učionica je njeno omiljeno radno mjesto. Učestvovale je na raznim seminarima, radionicama, međunarodnim konferencijama o ljudskim, dječijim pravima, migraciji i  trgovini ljudima u zemlji i inostranstvu, kao i u brojnim studijskim posjetama. 

U partnerstvu  sa Udruženjem za saradnju roditelja i škola u BiH uspješno je realizirala  veliki broj treninga i seminara za prosvjetne radnike i roditelje. Saradnica na izradi priručnika “Osnove radioničarskog rada prevencija trgovine ljudima“ namijenjenog za buduće  trenere na polju prevencije trgovine ljudima .  Priručnik  koji je namijenjen svim trenerima i edukatorima koji rade s djecom i mladima, prvenstveno u neformalnom obrazovanju i onima koji izvode preventivno-edukativne radionice, ali isto tako, njime se mogu uspješno koristiti i škole i prosvjetni radnici i svi drugi zainteresirani koji rade sa djecom i mladima.

 

Mnogo  puta bila je  inicijator kod nadležnih institucija za pokretanje, daljnjeg razotkrivanje i istraživanja određenih slučajeva, nasilja nad ženama, dječije pornografije i pedofilije i trgovine ljudima u BIH.  Izvrsno poznavanje pravnog i institucionalnog okvira BiH, migracije i trgovine ljudima, kao i relevantnih politika i praksi u drugim zemljama regije je sastavni  dio njenog kontinuranog posla. 

Posjeduje dobre međuljudske i pregovaračke vještine, pismene i usmene komunikacijske vještine, uključujući sposobnost izrade izvještaja i preporuka na jasan i sažet način. Učestvovala na raznim seminarima, radionicama, međunarodnim konferencijama o trgovini ljudima u zemlji i inostranstvu, kao i u brojnim studijskim posjetama.

 

Međunarodnu ljetnu školu ljudskih prava završila je uspješno  2017. godine na Univerzitetom “Džemal Bijedić u Mostaru.  Ljetna škola  se provodi u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru i Univerzitetom jugoistočne Norveške.

Tokom 2017. godine  imenovana je na četverogodišnji period  u Savjetodavnu radnu grupu civilnog društva pri UN WOMEN.

Početkom 2018. godine izabrana je kao expert od strane World Vision BiH u saradnji s mrežom “Snažniji glas za djecu”  na izradi Indeksa 2.0. dječije zaštite[1]. Maloljetničko prestupništvo u BiH  bilo je u fokusu njenog istraživanja. 

Početkom februara 2019. godine pred Komitetom za dječja prava u Ženevi  izlaže i brani Alternativni izvještaj o pravima djece u BiH u periodu od 2011 do 2018. godine urađen od strane Mreže Snažniji glas za djecu.

Od junu 2019. godine izabrana je za trenera Agencije za državnu službu  FBiH  za stručno usavršavanje drzavnih službenika FBiH  iz oblasi Odnosi s javnošću.

U julu  2019. Godine  uspjesno prolazi program IOM i postaje certificirani  fascilitator za SMARTY radionice.

 

Ugovorom  vezan radni  angažman ima u  brojnim domačim i međunarodnim organizacijama.

Prevedi »