Ciljevi i zadaci

 • Zaštita i promocija dječijih i ljudskih prava te pružanje pomoći pri ostvarenju istih;
 • Učešće u projektima i realizacija programa s ciljem borbe protiv svih oblika nasilja u porodici i društvu kao što su: zlostavljanja djece i mladih, nasilja djece u digitalnom okruženju, trgovine ljudskim bićima,  krijumičarenje ljudi, nasilni ekstremizam,  vršnjačkog nasilja, dječije pornografije i pedofilije.
 • Provođenje savjetodavno-edukacijskih aktivnosti radi povećanja nivoa javne svijesti, kroz pružanje pomoći pri organiziranju skloništa, prihvatnih centara, terapijskih centara, povezivanjem, zbrinjavanjem i psihosocijalnom podrškom;
 • Pružanje pomoći u radu i podršci  djeci/mladim  i njihovim roditeljima/odgajateljima putem savjetodavno-edukacijskog rada Udruženja kao i pomoć djeci i mladima u sukobu  sa zakonima;
 • Promicanje razvijanja jedinstvenih standarda BiH u cilju zaštite prava djece i adolescenata i poboljšanje uslova za pravilan psihofizički razvoj, uključujući evropske i svjetske standardime u skladu sa zakonom;
 • Rad na osnaživanju porodica i promocija odgovornog roditeljstva kao i alternativnih oblika (hraniteljstva) zbrinjavanja djece bez odgovrajućeg roditeljskog staranja;
 • Podrška pri promicanji zdravog razvoja pojedinca kroz edukacije iz oblasti pedagogije, psihologije i socijalne usluge savjetovanja, pružanja prve pomoći, a sve u cilju očuvanja i unapređenja psihosocijalnog razvoja, zaštite i dobrobiti svakog pojedinca kao i poboljšanja kvalitete života porodice, djece i mladih;
 • Zalaganje za uključivanje u određene oblike edukacije i saradnje svih profesija koji se bave zaštitom dječijih i ljudskih prava kao i zaštitom zdravlja i dobrobiti djece i mladih u skladu sa pozitivnim pravnim propisima BiH kao i međunarodnik konvencijama koje su sadržane u Ustavu BiH;
 • Zaštita, pomoć i podrška djeci, licima sa smanjenim intelektualnim kapacitetom, intelektualnm poteškoćama, osobama sa invaliditetom kao i drugim marginalizovanim i socijalno isključenim grupama;
 • Promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva i socijalnog rada kao i podizanju ekološke svijesti građanja kao i svijesti o zdravim stilovima života;
 • Preventivno i edukativno djelovanje u cilju smanjivanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, podršku u radu sa djecom, mladima i porodicama, te razvoj redovnih kontakata sa srodnim institucijama, koje komuniciraju s djetetom (bolnice, domovi zdravlja, vrtići, škole, i za socijalnu zaštitu, policija, sud, dječji domovi);
 • Organiziranje stručnih seminara, predavanja, panel diskusija, javnih kampanja, iskustvenih radionica, konferencija, kongresa, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja u skladu sa Zakonom;
 • Rad na poticanju stručnog i naučnog rada i istraživanja članova Udruženja kroz kontinuiranu edukaciju, superviziju, lični razvoj, te sudjelovanje na stručnim i naučnim  skupovima u zemlji i inostranstvu.
 • Izdavanje knjiga, biltena, naučnih časopisa, priručnika, brošura, promotivnog materijala i publikacija, s ciljem promicanja ljudskih i dječijih prava a u svrhu ostvarivanja cilja.
 • Rad iz oblasti andragogije koja obuhvata edukacije i savjetodavno djelovanje odraslih u cilju permanetnog učenja i osnaživanja ličnosti, očuvanja mentalnog zdravlja, unaprijeđenja komunikacijskih vještina, rješavanja sukoba i prevazilaženja stresnih okolnosti u cilju preventive od poslovnog sagorijevanja;
 • Pokretanje inicijativa kod nadležnih institucija i drugih organa i organizacija u Bosni i Hercegovini za izmjenu zakona i zakonskih propisa radi ostvarivanja ciljeva Udruženja kao i razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;
 • Zalaganje za provođenje edukacija u cilju osposobljavanja građana za pronalazak zaposlenja i apliciranja na programe zapožljavanja i druge vrste poticaja;
 • Informisanje javnosti putem legalnih sredstava javnog informisanja (štampa, radio, televizija, javne tribine, internet stranica  i dr.) o svim pitanjima i problemima na kojima radi Udruženje;
Prevedi »